BADANIA IDENTYFIKACYJNE

Wykonujemy analizy genetyczne wszelkich materiałów biologicznych, w tym o wysokim stopniu degradacji, m.in.:

 • krwi, śliny, spermy;
 • tkanek miękkich;
 • kości, włosów, paznokci;
 • wymazów biologicznych;
 • plam na różnych podłożach;
 • niedopałków;
 • śladów kontaktowych;
 • preparatów mikroskopowych;
 • bloczków parafinowych;
 • tkanek utrwalonych w formalinie.

 

Koszt każdej ekspertyzy jest ustalany indywidualnie. Na wniosek instytucji zlecającej opracowujemy wstępny kosztorys przed przystąpieniem do badań. Czas wykonania ekspertyzy zależy od rodzaju i ilości materiałów do badania i wynosi 2-12 tygodni roboczych.

UWAGA! W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia ekspertyzy w trybie ekspresowym.

Identyfikację zwłok, śladów biologicznych i szczątków ludzkich przeprowadzamy na wniosek Prokuratur, Sadów, Policji, Instytutu Pamięci Narodowej.

Badania śladów biologicznych obejmują:

 • Wizualizację śladów biologicznych i mikrośladów za pomocą systemu Bluemaxx, światła UV oraz luminolu;
 • Identyfikację różnego rodzaju śladów biologicznych, w tym głównie krwi, śliny, nasienia w oparciu o testy immunochemiczne;
 • Ekstrakcję DNA z wszystkich rodzajów tkanek i śladów biologicznych pochodzących od człowieka;
 • Ilościowe określanie  DNA człowieka techniką fluorymetryczną lub techniką real-time PCR;
 • Określanie płci genetycznej osób lub płodów ludzkich metodą powielania loci swoistych dla chromosomów płci: X i Y (AMG, SRY);
 • Badanie  techniką multiplex  PCR  różnych  zestawów markerów  jądrowego DNA;
 • Wielokolorową detekcję z zastosowaniem metod elektroforezy kapilanej i metody real-time PCR oraz markerów typu minisateltarnego (STR), insercyjno-delecyjnego (InDel) i swoistych dla płci człowieka;
 • Identyfikację genetyczną wszystkich rodzajów materiałów biologicznych pochodzących od człowieka (w tym również o wysokim stopniu degradacji uzyskanych z preparatów mikroskopowych i bloczków parafinowych czy też materiałów kostnych z okresu II wojny światowej);
 • Selektywną identyfikację DNA mężczyzny w mieszaninach w oparciu o markery swoiste dla chromosomu Y;
 • Analizę markerów swoistych dla chromosomu X.

Biostatyczna analiza uzyskanych wyników badań identyfikacyjnych przeprowadzana jest z zastosowaniem zwalidowanych dla konkretnego zastosowania, opublikowanych i  powszechnie uznanych narzędzi do szacowania wartości dowodowej badań z zakresu genetyki sądowej:

 • oprogramowania DNAStat  v.2.1 (lub wyższej wersji), w oparciu o które przeprowadzane są obliczenia częstości profili i prawdopodobieństwa przypadkowej zgodności – MP oraz prawdopodobieństwa rodzicielstwa: ojcostwa-PI i/lub macierzyństwa–MI.
 • oprogramowania Familias v.3.2 (lub wyższej wersji), w oparciu o które przeprowadzane jest szacownie wiarygodności postawionej hipotezy, zakładającej określony stopień pokrewieństwa względem innej alternatywnej hipotezy.
 • oprogramowania LRmix Studio v.2.1 (lub wyższej wersji), w oparciu o które przeprowadzane są analizy prawdopodobieństwa wystąpienia profilu DNA danej osoby w mieszaninie.