I. PROJEKTY BADAWCZE:

Pracownia Genetyki UM w Łodzi wykonuje analizy chimeryzmu genetycznego w materiałach po przeszczepie komórek macierzystych hematopoezy (allo-HSCT) oraz realizuje w tym temacie projekty naukowo-badawcze we współpracy z Kliniką Hematologii UM w Łodzi

II. ROZPRAWY HABILITACYJNE:

 1. 1. Berent J. „Biostatystyczna interpretacja badań genetycznych w dochodzeniu ojcostwa dla przypadków bliskiego pokrewieństwa pozwanego mężczyzny i ojca biologicznego”. Łódź 2003. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dział Wydawnictw i Poligrafii UM w Łodzi, ISBN 83-88940-46-5
 2. 2. Jacewicz R. Badanie polimorfizmu DNA u osób po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych hematopoezy w aspekcie jego konsekwencji dla analiz z zakresu genetyki sądowej. Łódź 2009. Pracownia Genetyki Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Biuro Promocji i Wydawnictw UM w Łodzi, ISBN 978-83-61058-18-2. Zobacz rozprawę

III. ROZPRAWY DOKTORSKIE:

 1. 1. Jacewicz R.: „Polimorfizm DNA trzech systemów VNTR: D7S21, D12S11, D5S110 w populacji Polski centralnej i jego wykorzystanie w dochodzeniu ojcostwa”, 2001r.
 2. 2. Prośniak A.: „Badania nad wydajnością różnych metod izolacji DNA i ocena ich przydatności w genetyce sądowej”. 2004r.
 3. 3. Bąbol-Pokora K.: „Polimorfizm pojedynczych nukleotydów (SNP) i jego zastosowanie w identyfikacji osobniczej”, 2007r.
 4. 4. Jędrzejczyk M.: „Polimorfizm markerów chromosomu X i jego zastosowanie w genetyce sądowej”,2008r.
 5. 5. Ludwikowska-Pawłowska M.: „Wdrożenie procesu izolacji DNA z materiału kostnego w Pracowni Genetyki Sądowej”, 2010r.
 6. 6. R. Wojtkiewicz: Analiza polimorfizmu 12 regionów autosomalnego DNA systemu HD Plex w badaniach genetyczno-sądowych, 2017r.

IV. PRACE MAGISTERSKIE:

 1. 1. Sobczak Agnieszka „Walidacja systemu Quantifiler Duo do oznaczania amplifikowalnego specyficznie ludzkiego DNA w próbach genetyczno-sądowych”, Łódź 2015, nr albumu: 100194, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 2. 2. Szymańska Katarzyna „Walidacja zestawu Quant-iT HS i fluorymetru Qubit do detekcji dwuniciowego DNA w aspekcie genetyczno-sądowy”, Łódź 2015, nr albumu: 100194, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 3. 3. Majchrzak Sylwia „Ocena efektywności wybranych metod izolacji DNA w genetyce sądowej”,Łódź 2017, nr albumu: 110299, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 4. 4. Kloc Małgorzata „Ocena przydatności polimorfizmów insercyjno-delecyjnych w genetyce sądowej”, Łódź 2017, nr albumu: 120497, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 5. 5. Balcerak Agnieszka „Zastosowanie megamultipleksów w badaniach medycznych i sądowych”,Łódź 2017, nr albumu: 121856, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę

V. PRACE LICENCJACKIE:

 1. 1. Tarnicka M.: „Badania ojcostwa”. Praca licencjacka. Łódź 2010. promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nr albumu 710214262, promotor R. Jacewicz, Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi. Zobacz pracę
 2. 2. Pawlak M.: „Badania identyfikacyjne. Praca licencjacka. Łódź 2012. Pracownia Genetyki Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. promotor R. Jacewicz, Nr albumu 71021358. Zobacz pracę

VI. PUBLIKACJE NAUKOWE 2010-2018

 1. Jacewicz R., Lewandowski K., Rupa-Matysek J., Jędrzejczyk M., Brzeziński P.M., Dobosz T., Jonkisz A., Szram S., Komarnicki M., Berent J.:  Donor-derived DNA in hair follicles of recipients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2010, 45, (11), 1638-1644, doi:10.1038/bmt.2010.27
 2. Jędrzejczyk M., Jacewicz R., Kozdraj A., Szram S., Berent J.: Application of X-STR loci in forensic genetics. Probl. Forensis Sci. Z Zagad. Nauk Sąd. 2010, 82, 141-150
 3. Jacewicz R., Krajewski P., Ulewicz D., Piątek J., Jędrzejczyk M., Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Konarzewska M., Ossowski A., Parafiniuk M., Berent J. Y-STR Polska - baza danych do oceny wartości dowodowej w genetyce sądowej. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2011, 61 (2) 146-152
  BAZA Y-STR POLSKA – PLIK OD PRZESZUKIWANIA BAZY
 4. Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Berent J.: DNA jako nowy sposób ustalania osoby  kierującej    pojazdem. Paragraf na Drodze, 2011, październik, numer specjalny, 409-413
 5. Zmysłowska A., Borowiec M., Antosik K., Szalecki M., Stefański A., Iwaniszewska B., Jędrzejczyk M., Pietrzak I., Młynarski W.: Wolfram syndrome in the Polish population: novel mutations and genotype-phenotype correlation. Clin. Endocrinol. 2011: T. 75, nr 5, 636-641
 6. Jędrzejczyk M., Jacewicz R., Szram S., Berent J.: Genetic population studies on 15 NGM™ STR loci in central Poland population, Forensic Science International: Genetics 2012, 6 (4), e119-e120
 7. Jędrzejczyk M., Jacewicz R., Berent J.: Badania identyfikacyjno-porównawcze ofiar wypadków i katastrof z wykorzystaniem programu DNAStat. w: Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań. (Red.) Jerzy Konieczny, Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań 2012, pp.393-400
 8. Dębska E., Nowakowski P.A., Jacewicz R., Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Jędrzejczyk M., Berent J.: Analiza genetyczna szczątków ludzkich ekshumowanych podczas badań archeologicznych na terenie byłego poligonu na Brusie w Łodzi, Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2013, 63 (2), 99-108
 9. Jacewicz R., Lewandowski K., Rupa-Matysek J., Jędrzejczyk M., Komarnicki M., Berent J.:  Genetic investigation of biological materials from patients after stem cell transplantation based on autosomal as well as Y-chromosomal markers. International Journal of Legal Medicine, 2013, 127,  (2), 359-362; DOI: 10.1007/s00414-012-0771-x
 10. Jędrzejczyk M., Jacewicz R., Berent J.: Forensic evaluation of the AmpFlSTR® NGM™ loci in Lodz region of Poland population sample. International Journal of Legal Medicine, 2013, 127 (5), 911-912; DOI 10.1007/s00414-013-0882-z
 11. Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Berent J., Współczesna genetyka w służbie archeologii. w: Królowie i biskupi, rycerze i chłopi - identyfikacja zmarłych. W Funeralna Lednickie 16, Część pierwsza. Identyfikacja. (Red.) Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, s. 73–80. SNAP Oddział w Poznaniu, Poznań 2014
 12. Dębska E., Jacewicz R., Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Jędrzejczyk M., Nowakowski P. A., Berent J., Identyfikacja genetyczna szczątków ludzkich ekshumowanych z grobów 4–7 podczas badań archeologicznych na terenie byłego poligonu Łódź-Brus, s.389–394. Część trzecia. Rycerze i chłopi. (Red.) Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, SNAP Oddział w Poznaniu, Poznań 2014
 13. Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Berent J., Współczesne metody identyfikacji szczątków ludzkich. Archeologia Totalitaryzmu. Ślady represji 1939-1956. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi. (Red.) Ławrynowicz O., Żelazko J.,  2015; 65-95
 14. Markiewicz–Knyziak B., Jędrzejczyk M., Bąbol–Pokora K., Wojtkiewicz R., Jacewicz R. Analiza ojcostwa w oparciu o układ NGM SElect w Pracowni Genetyki Medycznej i Sądowej ZMS Łódź. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2015, 65 (2) 69-76
 15. Jacewicz R., Lewandowski K., Rupa-Matysek J., Jędrzejczyk M., Berent J. Niebezpieczeństwa wynikające z profilowania DNA materiałów biologicznych pochodzących od osób po alogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT) w odniesieniu do analiz z zakresu genetyki sądowej. Arch Med Sąd Kryminol 2015; 65 (4): 225–247
 16. Spólnicka M., Piekarska RZ, Jaskuła E., Basak GW, Jacewicz R., Pięta A., Makowska Ż., Jedrzejczyk M., Wierzbowska A., Pluta A., Robak T., Berent J., Branicki W., Jędrzejczak W., Lange A., Płoski R. Donor age and C1orf132/MIR29B2C determine age-related methylation signature of blood after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Clin Epigenetics. 2016;8:93. DOI: 10.1186/s13148-016-0257-7
 17. Wojtkiewicz R., Markiewicz B., Jędrzejczyk M., Jacewicz R. Polimorfizm 12 STR loci zawartych w zestawie Investigator HD-plex  w populacji polskiej regionu łódzkiego. Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (1): 13–22 DOI: 10.5114/amsik.2016.62331
 18. Jacewicz R., Markiewicz B., Jędrzejczyk M., Berent J. Dane populacyjne dla układów: D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, zawartych w systemie NGM na podstawie tysiąca niespokrewnionych osób z regionu łódzkiego Polski Centralnej. Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (2): 83-94
 19. Ossowski A., Diepenbroek M., Szargut M., Zielińska G., Jędrzejczyk M., Berent J., Jacewicz R. Population analysis and forensic evaluation of 21 autosomal loci included in GlobalFiler™ PCR Kit in Poland. Forensic Sci Int Genet. 2017; 29: e38-e39. doi: 10.1016/j.fsigen.2017.05.003
 20. Jacewicz R., Ossowski A., Ławrynowicz O., Jędrzejczyk M., Prośniak A., Bąbol-Pokora K., Diepenbroek M., Szargut M., Zielińska G., Berent J. W poszukiwaniu mogiły szczątków stu Polaków straconych dnia 20 marca 1942 roku w Zgierzu – badania prowadzone w ramach SIGO – Sieci Identyfikacji Genetycznej Ofiar. In search for the grave of 100 Poles executed on March 20, 1942 in Zgierz, Poland - research by SIGO (Network for Genetic Identification of Victims. Arch Med Sadowej Kryminol. 2017;67(1):16-34. doi: 10.5114/amsik.2017.70335
 21. Jacewicz R. Wstęp do prac nad standaryzacją w zakresie genetyki sądowej podczas pierwszego łódzkiego spotkania Zespołu Ekspertów ds. Standardów i Opiniowania Polskojęzycznej Grupy Roboczej Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (TSA-ISFG.PL). Arch Med Sadowej Kryminol 2018; 68 (2): 149–156
VII. PUBLIKACJE NAUKOWE 1995-2009
 1. Jacewicz R.: Polimorfizm kwaśnej fosfatazy (ACP1) w populacji regionu łódzkiego    (Polska centralna). Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 1995, 45, 51-54 
 2. Jacewicz R.: Polimorfizm PGM1, GLOI i ESD w populacji regionu łódzkiego. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 1997, 47, 193-196 
 3. Jacewicz R., Wołkanin P., Szram S.: Genetyczne zróżnicowanie układu DNA-VNTR : D5S110 w populacji Centralnej Polski i jego zastosowanie w dochodzeniu ojcostwa. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 1999, 49, 1-10
 4. Jacewicz R., Szram S. Dudek W: Pozorne  wyłączenie macierzyństwa   w  lokus   D1S80.  Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2000, 50, 141-146 
 5. Jacewicz R., Szram S., Berent J.: Distribution of Hinf I restriction fragments in three hypervariable regions: D7S21,D12S11 and D5S110 in the population of Central Poland. Problems of Forensic Sciences, 45, 2001, 52-65 
 6. Jacewicz R., Szram S.:  Polimorfizm  wysoce zmiennych regionów HVR a genetyczne  pokrewieństwo populacji. Postępy Medycyny Sądowej i Kryminologii 2001, tom VI, Wrocław 2001, 217-223 
 7. Jacewicz R., Berent J,. Szram S.: An evaluation of the  Hardy - Weinberg  equilibrium (HWE) at three hypervariable loci:  D7S21, D12S11, D5S110  in the population of Central Poland.  Problems of Forensic Sciences, 51, 2002, 45-55
 8. Berent J., Jacewicz R., Jurczyk A.P., Szram S.: A treshold-value proposal for the paternity index. Forensic Scientist  2003, 1(1), 35-36
 9. Berent J., Jacewicz R., Jurczyk A.P.,Szram S.:: Proposal of threshold value for paternity index. W: E. Baccino (ed.): Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences. Monduzzi Editore, Bologna 2002, pp. 25-28
 10. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Ewolucja poglądów Sadu Najwyższego dotyczących dowodu w badaniach DNA w sprawach dochodzenia ojcostwa. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2002, 52, 195-204
 11. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Kadłubek M., Szram S.: Genetic diversity and forensic evaluation of ten STR loci in Lodz region of Poland. Forensic Science International, 137, 2003, 94-96
 12. Jacewicz R., Prośniak A., Berent J,. Szram S.: Genetyka populacyjna układu D1S80 w regionie centralnej Polski. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2003, 53, 129-135
 13. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Dobosz T., Kowalczyk E., Szram S.: Non-exclusion paternity case with three genetic incompabilities. International Congress Series 2004, 1261, 511- 513
 14. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Dobosz T., Kowalczyk E., Szram S.: Paternity determination of the deceased defendant in STR against RFLP analysis. International Congress Series 2004, 1261, 523-525
 15. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Kadłubek M., Szram S.: Population genetics of the IDENTYFILER system in Poland, International Congress Series 2004, 1261, 229-232
 16. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Kadłubek M., Szram S.: The evaluation of the IDENTYFILER system in paternity testing in Poland. International Congress Series 2004, 1261, 538-540
 17. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Effect on paternity index of substituting the biological father by his brother – preliminary report. International Congress Series 2004, 1261, 476-478
 18. Jacewicz R., Szram S.: Rozkład częstości alleli w 10 loci STR w regionie centralnej Polski. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2004, 54, 25-28
 19. Gałecki P., Florkowski A., Zboralski A., Jacewicz R., Berent J. Allel D2A1 w genie receptora DRD2 a ryzyko wystąpienia PTSD.  Psychiatria Polska 2004 T. 38 nr 3 supl. s. 62-63
 20. Jacewicz R., Szram S., Gałecki P., Florkowski A., Janowski R. Zmienność sekwencji czteronukleotydowych w schizofrenii - doniesienie wstępne. Psychiatria Polska 2004 T. 38 nr 3 supl.s.94
 21. Berent J., Jacewicz R., Jurczyk A.P., Prośniak, Gałecki P., Florkowski A., Szram S.: Analiza polimorfizmu locus TH01 w wybranych schorzeniach neuropsychiatrycznych - doniesienie wstępne. Psychiat. Psychol. Klin.  2003 Vol. 3 nr 3 s. 188
 22. Jacewicz R., Berent J., Szram S., Gałecki P.,Association study between main maniac-depression and polymorphism of TH01 locus- Rechtsmedizin 2005 Bd 15 H. 4s. 317
 23. Jacewicz R., Gałecki P., Szram S., Berent J., Prośniak A., Florkowski A.: Polimorfizm czteronukleotydowych sekwencji w schorzeniach neuropsychiatrycznych. Valetudinaria-Postępy Medycyny Klinicznej i Wojskowej 2005, 10, 110-113
 24. Jacewicz R., Gloc E., Szram S., Gałecki P.: Przypadek mutacji w locus TH01-analiza sekwencji. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2005, 55, 231-234
 25. Jacewicz R., Szram S.: Polimorfizm STR a RFLP w ustalaniu ojcostwa na podstawie badań rodzinnych. Arch. Med. Sąd. Krym. 2005, 55, 36-38
 26. Jacewicz R., Babol K., Berent J., Prośniak A., Szram S.: Praktyczna przydatność systemu IDENTIFILER w badaniach ojcostwa w populacji Polski centralnej. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2005, 55,151-153
 27. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Iloraz częstości szansy ojcostwa Qf  w przypadku zastapienia w trójce badanej ojca biologicznego przez jego brata. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2005, 55, 143-150
 28. Babol-Pokora K., Jacewicz R., Pepinski W., Szram S.: Danger of false inclusion in deficient paternity case-case report. International Congress Series 2006, 1288, 459-461
 29. Jacewicz R., Babol-Pokora K., Berent J., Pepinski W., Szram S.: Are tetranucleotide microsatellities implicated in neuropsychiatric diseases? International Congress Series 2006, 1288, 783-78
 30. Jacewicz R., Szram S., Galecki P., The association of polimorphic TH01 marker with schizophrenia  in Poland. International Congress Series 2006, 1288, 792-794
 31. Babol-Pokora K., Jacewicz R., Pepinski W., Szram S.: IDENTIFILER™ system as an inadequate tool for judging motherless paternity. International Congress Series 2006, 1288, 462-464
 32. Babol-Pokora K., Jacewicz R., Pepinski W., Szram S.: Is SGM Plus™ the sufficient system for paternity? International Congress Series 2006, 1288, 450-452
 33. Jacewicz R., Miscicka-Sliwka D.: Evaluation of the genetic affinity between populations based on the comparison of allele distributions in two highly variable DNA regions. International Congress Series 2006, 1288, 385-387
 34. Jacewicz R., Miscicka-Sliwka D.: Population genetic study of the three minisatellities loci: D7S21, D12S11 and D5S110 in Poland. International Congress Series 2006, 1288, 406-408
 35. Prośniak A., Gloc E., Berent J., Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Szram S.: Ocena wydajności różnych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i śliny metodą QuantiBlot.  Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii  2006, 56, 119-23
 36. Jacewicz R., Szram S., Gałecki P., Berent J.: Will genetic polymorphism of   tetranucleotide sequences help in the diagnostics of major psychiatric disorders? Forensic Science International, 2006, 24-27
 37. Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Jacewicz R., Berent J., Pentapleks SNP - rozkład częstości alleli w populacji centralnej Polski. Archiwum Medycyny Sądowej  Kryminologii 2006, 56, 228-231
 38. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Effect on paternity index of substituting a brother for the true father. Problems of Forensic Sciences, 2006, 67, 273-278
 39. Jacewicz R., Jedrzejczyk M., Ludwikowska M., Berent J.: Population database on 15 autosomal STR loci in 1000 unrelated individuals from the Lodz region of Poland. Forensic Sciences International: Genetics. Forensic Sciences International: Genetics  2008, 2, e1-e3
 40. Piatek J., Jacewicz R., Ossowski A, Parafiniuk M., Berent J.: Population genetics of 15 autosomal STR loci in the population of Pomorze Zachodnie (NW Poland). Forensic Sciences International: Genetics  2008, 2, e41-e43
 41. Spolnicka M., Jagiello A., Soltyszewski I., Jacewicz R., Plucienniczak A., Berent J.: Sequence analysis of a new short tandem repeat locus D17S2266E located in the human growth hormone gene cluster HumGH. Journal of Forensic Sciences, 2008, 53, 683-686
 42. Jacewicz R., Jedrzejczyk M., Berent J.: The most efficient STR loci in forensic genetics in population of central Poland. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (2008) 340–342
 43. Jacewicz R., Jedrzejczyk M., Ludwikowska M., Berent J.: Polymorphism of pentanucleotide STR markers in Polish population sample. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (2008) 334–336
 44. Jacewicz R., Jedrzejczyk M., Berent J.: Applying the 16 Y-chromosome STRs in the population of central Poland. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (2008) 214–216
 45. Jacewicz R., Jedrzejczyk M., Ludwikowska M., Berent J.: Population data of STR loci included in FFFL tetraplex in central Poland. Forensic Science International: Genetics Supplement Series 1 (2008) 337–339
 46. Jacewicz R., Galecki P., Florkowski A., Berent J.: Asocjacja między polimorfizmem genu hydroksylazy tyrozyny a występowaniem schizofrenii w populacji Polski centralnej. Association of the tyrosine hydroxylase gene polymorphism with schizophrenia in the population of central Poland. Psychiatria Polska, 2008, 4, 583-593
 47. Jedrzejczyk M., Jacewicz R., Berent J.: Polymorphism of X-chromosome STR loci: DXS8378, DXS7132, HPRTB, DXS7423 in a population of central Poland. Problems  of Forensic Sciences, 73, 2008, 65-69
 48. Gałecka E., Jacewicz R., Mrowicka M., Florkowski A., Gałecki P.: Enzymy antyoksydacyjne – budowa, właściwości, funkcje. Pol. Merk. Lek., 2008, 25, 147, 266-268
 49. Jacewicz R., Jedrzejczyk M., Berent J.: Distribution of chromosome X STR markers DXS10135, DXS10074, DXS10101 and DXS10134 and their usefulness in forensic genetics. Problems of Forensic Sciences, 77, 2009, 5-13
 50. Jacewicz R., Jędrzejczyk M., Bąbol-Pokora K., Piątek J., Ossowski A., Berent J.:  Zastosowanie 16 markerów Y-STR w populacji Polski centralnej. Ann. Acad. Med. Stetinensis,  2007,53, Suppl. 2, 95-101
 51. Ossowski A. , Piątek J., Dobosz T., Sadakierska-Chudy A., Jonkisz A., Żołędziewska M., Jacewicz R., Parafiniuk M., Berent J.: Identyfikacja genetyczna materiału kostnego z różnych okresów historycznych. Annales  Academiae Medicae Stetinensis,  Ann. Acad. Med. Stetinensis,  2007,53, Suppl. 2, 139-148
 52. Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Jacewicz R., Berent J.: Baza 500 alleli SNP w populacji centralnej Polski. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2008, 58, 27-31
 53. Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Jacewicz R., Berent J.: Przydatność markerów SNP do analiz materiału biologicznego o wysokim stopniu degradacji. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2009, 59, 118-123
 54. Ludwikowska-Pawłowska M., Jacewicz R., Maciej Jędrzejczyk, Prośniak A., Berent J.: Wykorzystanie zestawów QIAmp DNA Investigator Kit oraz PrepFilerTM Forensic DNA Extraction Kit w procesie izolacji genomowego DNA z materiału kostnego. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2009, 59, 289-294

VIII. PRACE PREZENTOWANE NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH NAUKOWYCH

 1. Jacewicz R.: Genetyczne zróżnicowanie  układu DNA-VNTR - MS621 w populacji Centralnej Polski i jego zastosowanie w dochodzeniu ojcostwa. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sadowej i Kryminologii, Łódź, wrzesień 1998
 2. Jacewicz R., Szram S., Prośniak A.: Polimorfizm VNTR  w  populacji centralnej Polski  - I  Sympozjum Hemogenetyki  Sądowej, „Analiza DNA  w  nowoczesnej  ekspertyzie  sądowej” Pieczyska  k/Bydgoszczy, maj 2000
 3. Jacewicz R., Szram S.:  Polimorfizm  regionów  HVR  a  genetyczne  pokrewieństwo populacji. Plakat. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Błąd Medyczny i Błąd w Genetyce Sądowej” , Krzyżowa k/Świdnicy, październik 2000
 4. Jacewicz R., Berent J., Szram S., Dudek W.: Ocena równowagi Hardy’ego – Weinberga w trzech wysoce polimorficznych  układach  DNA  w  populacji  Polski  centralnej. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Warszawa, wrzesień 2001
 5. Jacewicz R., Prośniak A., Gawęda K., Berent J., Szram S.: Zróżnicowanie genetyczne układu D1S80 w populacji centralnej Polski i jego przydatność w dochodzeniu ojcostwa. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej  i Kryminologii, Warszawa, wrzesień 2001
 6. Jacewicz R., Berent J., Szram S., Dudek W.: Analiza ojcostwa nieżyjącego pozwanego na podstawie badań rodzinnych. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Warszawa, wrzesień 2001
 7. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Wykorzystanie programu DNA-STAT w ekspertyzach sadowo-lekarskich. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Warszawa, wrzesień 2001
 8. Berent J., Jacewicz R., Jurczyk A. P., Szram S.: Proposal of  threshold value for paternity index. J. Med. Leg. Droit  Med. 2002, 45(4-5), 19, 16 th meeting of the International Association of forensic Sciences, Montpellier, France, 2-7, September 2002
 9. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Dobosz T., Kowalczyk E., Szram S.: Non-exclusion paternity case with three genetic incompabilities. 20th Congress of the ISFG, Arcachon, France, 9-13 September 2003
 10. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Dobosz T., Kowalczyk E., Szram S.: Paternity determination of the deceased defendant in STR against RFLP analysis.
  20th Congress of the ISFG, Arcachon, France, 9-13 September 2003
 11. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Kadłubek M., Szram S.: Population genetics of the IDENTYFILER system in Poland. 20th Congress of the ISFG, Arcachon, France, 9-13 September 2003
 12. Jacewicz R., Berent J., Prośniak A., Kadłubek M., Szram S.: The evaluation of the  IDENTYFILER system in paternity testing in Poland. 20th Congress of the ISFG, Arcachon, France, 9-13 September 2003
 13. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Effect on Paternity Index of substituting the biological  father by his brother. 20th Congress of the ISFG, Arcachon, France, 9-13 September 2003
 14. Jacewicz R., Szram S.: Multiplex STR database for 14 loci in Central Poland population. 4 th Slovak Congress of Forensic Medicine with International Participation, Martin, Slovac Republic, 8-10 June, 2004
 15. Berent J., Jacewicz R., Jurczyk A.P., Prośniak A., Gałecki P., Florkowski A., Szram S., Analiza polimorfizmu locus TH01 w wybranych schorzeniach neuropsychiatrycznych – doniesienie wstępne. IV Ogólnopolska konferencja Suicydologiczna „ Zachowania samobójcze- zapobieganie i leczenie, Łódź, 6-7 grudnia 2002
 16. Jacewicz R., Szram S., Florkowski A., Will genetic research help in the diagnostics of major affective disorders?. Abstract book, World Psychiatric Association International Thematic Conference, “Diagnostic in Psychiatry: Integrating The Sciences”, Viena (Austria), 25, 19-22-June, 2003
 17. Gałecki P., Florkowski A., Zboralski K., Jacewicz., Berent J.,Szram S., Allel D2A1 w genie receptora DRD2 a ryzyko wystąpienia PTSD, 41 Zjazd Psychiatrów Polskich, W-wa 17-19 czerwca 2004
 18. Jacewicz R., Szram S., Berent., Gałecki P., Florkowski A., Janowski R.: Zmienność sekwencji czteronukleotydowych w schizofrenii-doniesienie wstępne. 41 Zjazd Psychiatrów Polskich, W-wa 17-19 czerwca 2004
 19. Prośniak A., Gloc E., Bąbol K., Jacewicz R., Berent J., Szram S.: Ocena wydajności różnych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i śliny. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września 2004
 20. Jacewicz R., Bąbol K., Berent J., Prośniak A., Szram S.: Praktyczna przydatność systemu IDENTYFILER w badaniach ojcostwa w populacji Polski centralnej. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września 2004r.
 21. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Iloraz częstości szansy ojcostwa w przypadku zastapienia w trójce badanej ojca biologicznego przez jego brata. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września 2004r.
 22. Jacewicz R., Berent J., Szram S.: Polimorfizm STR a RFLP w ustalaniu ojcostwa na podstawie badań rodzinnych. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września 2004r.
 23. Jacewicz R., Szram S., Berent J., Paternity determination of deceased defendant carried out on the basis of his family investigation. Sixth International Symposium on Advances in Legal Medicine (ISLAM) Hamburg, 19th-24th September 2005, Rechtsmedizin 2005, 15: 259-347
 24. Jacewicz R., Szram S., Berent J., Gałecki P., Association study between main maniac-depression diseases and polymorphism of TH01 locus. Sixth International Symposium on Advances in Legal Medicine (ISLAM) Hamburg, 19th-24th September 2005 Rechtsmedizin 2005, 15: 259-347
 25. Jacewicz R., Babol-Pokora K., Berent J., Pepinski W., Szram S.: Are tetranucleotide microsatellities implicated in neuropsychiatric diseases?, 21th Congress of the ISFG, Ponta Delgada, Azores, 13-17 September 2005
 26. Jacewicz R.,Szram S., Galecki P., The association of polimorphic TH01 marker with schizophrenia in Poland. 21th Congress of the ISFG, Ponta Delgada, Azores, 13-17 September 2005
 27. Babol-Pokora K., Jacewicz R., Pepinski W., Szram S.: IDENTIFILER™ system as
  an inadequate tool for judging motherless paternity
  . 21th Congress of the ISFG, Ponta Delgada, Azores, 13-17 September 2005
 28. Babol-Pokora K., Jacewicz R., Pepinski W., Szram S.: Is SGM Plus™ the sufficient system for paternity. 21th Congress of the ISFG, Ponta Delgada, Azores, 13-17 September 2005
 29. Babol-Pokora K., Jacewicz R., Pepinski W., Szram S.: Danger of false inclusion
  in deficient paternity case–case report
  , 21th Congress of the ISFG, Ponta Delgada, Azores, 13-17 September 2005
 30. Jacewicz R., Miscicka-Śliwka D.: Evaluation of the genetic affinity between populations based on the comparison of allele distributions in two highly variable DNA regions. 21th Congress of the ISFG, Ponta Delgada, Azores, 13-17 September 2005
 31. Jacewicz R., Miscicka-Sliwka D.: Population genetic study of the three minisatellities loci: D7S21, D12S11 and D5S110 in Poland.21th Congress of the ISFG, Ponta Delgada, Azores, 13-17 September 2005
 32. Jacewicz R., Berent., Szram S., Galecki P., Pokora K.: Will genetic polymorphism of tetranucleotide sequences help in the diagnostics of major affective disorders?17th Meeting of the IAFS “Justice Through Science”, Hong Kong, 21-26 August 2005
 33. Jacewicz R., Miscicka-Sliwka D., Szram S., Berent J.: Usefulness of the DNA-VNTR loci:  D7S21, D12S11, D5S110  in Poland and their inter-population comparison. 17th Meeting of the IAFS “Justice Through Science”, Hong Kong, 21-26 August 2005
 34. Berent J., Jacewicz R., Szram S.: Comparison of frequency of given values for trios with the natural father and trios with the brother of the natural father.17th Meeting of the IAFS “Justice Through Science”, Hong Kong, 21-26 August 2005
 35. Babol-Pokora K., Jacewicz R., Szram S.: IDENTIFILER TM and SGM PlusTM – Comparison of the usefulness of two systems for paternity testing: standard and deficient including cases. 17th Meeting of the IAFS “Justice Through Science”, Hong Kong, 21-26 August 2005
 36. Prośniak A., Jacewicz R., Szram S., Berent J.: Aluquant or Quantiblot- comparison of methods. 17th Meeting of the IAFS “Justice Through Science”, Hong Kong, 21-26 August 2005
 37. Jacewicz R, Jędrzejczyk M, Berent J.: Applying the 16 Y-chromosome STRs in the population of central Poland. 22th Congress of the ISFG, Copenhagen, Denmark, 21-25 August 2007
 38. Jacewicz R., Jędrzejczyk M., Ludwikowska M., Berent J.: Population data of STR loci included in FFFL tetraplex in cental Poland.22th Congress of the ISFG, Copenhagen, Denmark, 21-25 August 2007
 39. Jacewicz R., Jędrzejczyk M., Ludwikowska M., Berent J.: Polymorphism of pentanucleotide STR markers in Polish population sample. 22th Congress of the ISFG, Copenhagen, Denmark, 21-25 August 2007
 40. Jacewicz R., Jędrzejczyk M., Berent J.: The most efficient STR loci in forensic genetics in population of central Poland. 22th Congress of the ISFG, Copenhagen, Denmark, 21-25 August 2007
 41. Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Prośniak A., Berent J.: Zastosowanie markerów Y-STR w analizach z zakresu genetyki sądowej. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Szczecin 27-28 września 2007r.
 42. Jacewicz R., Jędrzejczyk M., Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Berent J.: Analiza populacyjna markerów chromosomu Y  w rejonie Polski centralnej. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Szczecin 27-28 września 2007r.
 43. Prośniak A., Bąbol-Pokora K., Jędrzejczyk M., Ludwikowska-Pawłowska M., Jacewicz R.: Porównanie jakości genotypowania ze zdegradowanego materiału biologicznego za pomocą zestawów identifiler (STR) oraz minifiler (MINI-STR). Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Katastrofy jako problem medyczno-sądowy i interdyscyplinarny", 11-12 marca 2010, Wisła, Wisła, 2010
 44. Jędrzejczyk M., Prośniak A., Jacewicz R., Berent J.: Zastosowanie programu DNAStat
  w identyfikacji osobniczej i katastrofach masowych
  . Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Katastrofy jako problem medyczno-sądowy i interdyscyplinarny", 11-12 marca 2010, Wisła, 2010
 45. Jacewicz R., Lewandowski K., Rupa J., Jędrzejczyk M., Dobosz T., Jonkisz A., Berent J.: Analiza genetyczno-sądowa materiałów od osób po przeszczepie komórek szpiku. XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.136
 46. Szczerkowska Z., Kozioł P., Jacewicz R.: Atestacja laboratoriów genetyczno-sądowych, podsumowanie wyników, perspektywy. XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.143
 47. Prośniak A., Bąbol-Pokora K., Jędrzejczyk J., Jacewicz R., Berent J.: Próba walidacji zestawu do wykrywania śliny ludzkiej "RSID - Saliva Test". XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Streszczenia. Gdańsk, 16-18.09.2010, p.163
 48. Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Berent J.: DNA jako nowy sposób ustalania osoby kierującej pojazdem.XII Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych. Zakopane 26-28.10.2011r.
 49. Jacewicz R., Jędrzejczyk J., Dębska E., Berent J.: Wymaz pachowy jako alternatywne źródło profilu DNA po przeszczepie. XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. MEDYCYNA SĄDOWA I PRAWO-WSPÓLNE DZIAŁANIA-JEDEN CEL. Karpacz, 11-13.09.2013, Streszczenia. p.160
 50. Dębska E., Nowakowski P., Jacewicz R., Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Jędrzejczyk M., Berent J.: Analiza genetyczna szczątków ludzkich ekshumowanych podczas badań archeologicznych na terenie byłego poligonu na Brusie w Łodzi. XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. MEDYCYNA SĄDOWA I PRAWO-WSPÓLNE DZIAŁANIA-JEDEN CEL. Karpacz, 11-13.09.2013, Streszczenia. p.162
 51. Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Dębska E., Berent J.: Współczesna genetyka w służbie archeologii. 16 Funeralia Lednickie „Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych”, Dziekanowice, 15-16 maja 2013 r.
 52. Dębska E., Jacewicz R., Bąbol-Pokora K., Prośniak A., Jędrzejczyk M., Nowakowski P., Berent J.: Identyfikacja szczątków ludzkich ekshumowanych z grobów 4-7 podczas badań archeologicznych na terenie byłego poligonu Łódź-Brus. 16 Funeralia Lednickie „Królowie” i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych”, Dziekanowice, 15-16 maja 2013 r.
 53. Berent J., Jacewicz R. Bąbol-Pokora K., Dębska E.:  Współczesne metody identyfikacji szczątków ludzkich. Konferencja naukowa „Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji (1939–1956)” – Łódź, 17–18 października 2013 r.
 54. Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Prośniak A., Jędrzejczyk M., Berent J.: Identyfikacja genetyczna w sprawie śmiertelnego pogryzienia przez psy. Łódzkie Sympozjum Naukowe Przestępstwa Przeciwko Życiu i Zdrowiu Seminarium Genetyków Sądowych „Cesarka 2014”, Smardzewice 17-19 września 2014r. (Streszczenia, Arch. Med. Sąd. i Krym, 2014,64, SUPPL.1)
 55. Bąbol-Pokora K., Jacewicz R., Prośniak A., Ławrynowicz O., Berent J.: Analiza DNA szczątków ekshumowanych w Lesie Lućmierskim – poszukiwania mogiły Stu Straconych. Łódzkie Sympozjum Naukowe Przestępstwa Przeciwko Życiu i Zdrowiu Seminarium Genetyków Sądowych „Cesarka 2014”, Smardzewice 17-19 września 2014 r. (Streszczenia, Arch. Med. Sąd. i Krym, 2014,64, SUPPL.1)
 56. Markiewicz-Knyziak B., Jacewicz R., Jędrzejczyk M., Wojtkiewicz R., Berent J.: Analiza ojcostwa w oparciu o układy NGM SElect w Pracowni Genetyki Medycznej i Sądowej ZMS Łódź. Łódzkie Sympozjum Naukowe Przestępstwa Przeciwko Życiu i Zdrowiu Seminarium Genetyków Sądowych „Cesarka 2014”, Smardzewice 17-19 września 2014 r. (Streszczenia, Arch. Med. Sąd. i Krym, 2014,64, SUPPL.1)
 57. Jacewicz R., Ławrynowicz O., Płoski, Ossowski A., Berent J.Traces of Nazi repression in Lodz region of Poland – genetic verification of historical truth, 26th Congress of the International Society for Forensic Genetics. Jagiellonian University in Krakow, 3.08-05.09.2015r.
 58. Jacewicz R., Lewandowski K, Rupa-Matysek J, Jędrzejczyk M, Lorent D, Berent J. DNA research based on haploid markers in different tissues after allo–HSCT from unrelated donor. 11th Haploid Markers Conference Inferring Ancestry from DNA.17-19 Maj 2018 Bydgoszcz, Poland