AKTUALNE PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE

Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi uczestniczy w działaniach, których celem jest podnoszenie jakości i efektywności badań genetycznych w aspekcie identyfikacji osób i ustalania pokrewieństwa przy jednoczesnym dążeniu do uzyskania ich jak największej użyteczności dla dobra ogólnego i bezpieczeństwa publicznego.

Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi uczestniczy w osobie Kierownika Pracowni prof. nadzw. dr hab. Renaty Jacewicz w pracach Komisji Genetyki Sądowej przy Polskim Towarzystwie Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz w pracach Zespołu Ekspertów ds. Standardów i Opiniowania Polskojęzycznej Grupy Roboczej  Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej (ISFG-PL), a tym samym współtworzy standardy naukowo-badawcze w zakresie genetyki sądowej w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym.

WSTĘP DO PRAC NAD STANDARYZACJĄ

Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi wykonuje analizy chimeryzmu genetycznego w materiałach po przeszczepie komórek macierzystych hematopoezy (allo-HSCT) oraz realizuje w tym temacie projekty naukowo-badawcze we współpracy z Kliniką Hematologii UM w Łodzi oraz z Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

ANALIZA CHIMERYZMU PO PRZESZCZEPIE

Istotnym elementem działań naukowo-badawczych Pracowni Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi jest współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej w aspekcie identyfikacji ofiar z okresu II wojny światowej związanych z pracami badawczymi prowadzonymi na terenie niemieckich obozów koncentracyjnych i innych miejsc masowych zbrodni niemieckich, jak również zbrodni komunistycznych. Działania te mają miejsce  w obrębie projektu Genetycznej Bazy Danych Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT), którego prace doprowadziły do identyfikacji kilkudziesięciu ofiar reżimu totalitarnego w Polsce.

W realizacji badań z zakresu identyfikacji osób z okresu II wojny światowej pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi, kierowana przez Prof. nadzw. Renatę Jacewicz współpracuje z wiodącymi ośrodkami w zakresie genetyki sądowej, studiów historycznych i archeologii w Polsce i za granicą, tj. Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Instytutem Ekspertyz Sadowych w Krakowie, z Instytutem Archeologii UMŁ oraz Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU).

Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi prowadzi prace badawcze w ramach Konsorcjum Sieci Identyfikacji Genetycznej Ofiar (SIGO) stawiającego sobie za cel realizację wysokich standardów postępowania w przypadku identyfikacji ofiar totalitaryzmów i ofiar katastrof, w tym masowych. W ramach projektu SIGO prowadzone są badania mające doprowadzić genetycznej identyfikacji ofiar niemieckiego terroru, ekshumowanych w 2012 i 2013 r. z terenu lasu Lućmierskiego.

IDENTYFIKACJA OFIAR TOTALITARYZMÓW I OFIAR KATASTROF, W TYM MASOWYCH

PROJEKT SIGO(Sieć Identyfikacji Genetycznej Ofiar)

W POSZUKIWANIU MOGIŁY STU STRACONYCH

LISTA-rozstrzelanych 20 III 1942 w ZGIERZU

Pracownia Genetyki Medycznej i Sądowej UM w Łodzi we współpracy z  Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Zakładem Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjęła się realizacji wieloośrodkowego projektu badawczego „Baza danych „Y-STR Polska”, który postawił sobie za cel stworzenie ogólnodostępnej bazy haplotypów w zakresie szesnastu loci chromosomu Y. Stworzony został  w tym celu ogólnodostępny plik typu excel zawierający 1600 bazowych haplotypów Y, służący do ustalania wartości dowodowej analiz genetyczno-sądowych w oparciu o przeszukiwanie przedmiotowej bazy. W planach projektu uwzględniona została aktualizacja bazy wraz z wzrostem ilości danych w zakresie badanych markerów.

Y-STR POLSKA – BAZA DANYCH do oceny wartości dowodowej w genetyce sądowej

Y-STR POLSKA – PLIK  do  przeszukiwania BAZY

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE REALIZOWANE W LATACH  WCZEŚNIEJSZYCH

 1. "Badania polimorfizmu DNA przy zastosowaniu jednolokusowych sond: MS43A, MS31, MS621 i restryktazy Hinf I w populacji centralnej Polski. Analiza badań ojcostwa przy użyciu wybranych sond molekularnych" nr 502-11-465, lata 1998-2001.
 2. "Zmienność  w  regionach  krótkich tandemowych powtórzeń  genomu  człowieka w  populacji  Polski centralnej i jej wykorzystanie w identyfikacji osobniczej" nr 502-11-702, lata 2001-2003.
 3. "Wartość dowodowa badań DNA STR w ekspertyzach sądowo-lekarskich, w szczególności dotyczących ustalania pokrewieństwa" nr 502-11-785, lata 2002-2004.
 4. "Analiza polimorfizmu mikrosatelitarnych markerów genetycznych w chorobach neuropsychiatrycznych" nr 502-11-107, lata 2003-2005.
 5. "Genotypowanie w układach DNA-STR i zastosowanie zestawu Identifiler w badaniach śladów i dowodów rzeczowych", lata 2004-2006.
 6. "Polimorfizm układów SNP i jego zastosowanie w identyfikacji osobniczej" nr 502-11-373, lata 2005-2007.
 7. "Nowe genetyczne markery o wysokiej przydatności w badaniach pokrewieństwa i identyfikacji osobniczej" nr 502-11-466, lata 2006-2008.
 8. "Polimorfizm markerów chromosomu X i jego zastosowanie w genetyce" nr 502-17-693, lata 2008-2010.
 9. "Ocena przydatności zestawu MiniFiler w praktyce sądowo-lekarskiej, wykorzystanie szczątków kostnych do przeprowadzenia analiz identyfikacyjno-porównawczych z zastosowaniem zestawów MiniFiler i SNaPShot"nr 502-11-588, lata 2007-2009.
 10. "Polimorfizm markerów chromosomu X i jego zastosowanie w genetyce" nr 502-17-693, lata 2007-2009.
 11. "Polimorfizm markerów chromosomu Y w aspekcie genetyki populacyjnej" nr 502-11-736, lata 2008-2010.